Historie

30.09.2014

Historie našeho sboru se začala psát léta páně 1882…

Z historie SDH

Snaha o zřízení požární ochrany obce měla počátek v roce 1882 při jednání obecního zastupitelstva. Tehdejší návrh občana Josefa Maliny čp. 13 byl schválen a přednesen na další schůzi obecního zastupitelstva s přizvanými ostatními občany obce. Celá obec uznala potřebu požární ochrany a byla zakoupena jedna džběrová stříkačka a dvě stříkačky ruční. Nakonec po schválení na občanské schůzi dne 28. července 1882 byla zakoupena dvoukolová ruční stříkačka za 500 zl. K vlastnímu založení sboru došlo na obecní schůzi, kdy se dobrovolně přihlásilo 35 občanů.

První seznam členů:
1. Josef Malina            19. Jan Čečetka
2. Josef Sahula            20. Antonín Lacman
3. Josef Čáp                21. Josef  Musil
4. Jan Lacman                22. Antonín Řezníček
5. Josef Jůza                23. Josef Chrudimský
6. František Polák            24. Josef Novotný
7. Josef Sedlák            25. František Solil
8. Josef Vtípil            26. František Hromádko
9. František Zikmund            27. Josef Netolický
10. Vojtěch Rejda            28. Josef Bouška
11. Václav Novotný            29. František Poslušný
12. František Hruška            30. Václav Novotný
13. Josef Šinkora            31. Josef  Šinkora
14. Václav Veselý            32. Leopold Hanus
15. František Hanus            33. Karel Kalivoda
16. Jan Rejda                34. Josef Dalecký.
17. František Sahula            35. Josef Chrudimský ml
18. Jan Kacafírek

1882 – 1913

První záznam o účasti u požáru je zaznamenám  4. 2. 1885 , kdy sbor úspěšně zasahoval ve Skutíčku. Dne 17. 3. 1891, účast při požáru ve Skutči, zásah byl proveden dříve, než zasáhl místní sbor.V roce 1900 uspořádal místní sbor sjezd hasičské jednoty okresu Skuteč. Sbor měl v tomto roce 25 členů. Téhož roku byla zakoupena čtyřkolová jednoproudová stříkačka se sto metry hadic a šesti žebříky. V roce 1901 došlo ke změně výboru a je zaznamenána účast při požáru ve Skutči.

Požární sbor rozšiřuje své původní poslání na ochranu při všech živelných pohromách, koná i službu první pomoci. V roce 1903 byla při sboru zřízena pobočka pohřební pokladny Ústřední hasičské jednoty. V roce 1905 měl sbor 20 členů. Zúčastnil se župního sjezdu ve Skutíčku a v následném roce župního sjezdu v Pokřikově. V roce 1906 přikoupeny dvě ruční stříkačky. Následující rok byl bohatý na požáry. Byl zakoupen naviják hadic. V roce 1908 měl sbor 22 činných členů. Uskutečnily se čtyři praktická cvičení a dvě valné hromady. V příštím roce bylo pořádáno osm praktických cvičení a sbor zakoupil zdravotnickou lékárničku. V roce 1911 přijaty nové stanovy vydané Ústřední hasičskou jednotou. Sbor se doplnil o potřebnou výzbroj. V těchto letech byla kulturní činnost minimální.

Účast u požárů v letech 1882 – 1913:
- Skutíčko        (1885 a 1887)
- Luže        (1887 a 1903)
- Skuteč       (1891 , 1896 , 1905 , 1907 a 1912)
- Lhota        (1896)
- Zbožnov       (1905)
- Hroubovice       (1907)
- Malinné        (1907)
- Lešany        (1910)

1914 – 1919

První světová válka přerušila slibný rozvoj hasičského sboru. Většina členů byla povolána do vojenské služby. Domů se již nevrátili Josef Netolický, Alois Veselý, Josef Veselý, Josef Petr, Alois Novotný a Josef Putnar. O mezená činnost se projevila i v písemných záznamech. V roce 1915 byl zaznamenán požár v obci u Aloise Boušky, domek byl požárem zcela zničen, okolní objekty byly ochráněny, i když měly doškové střechy a byl silný vítr. Sbor držel v době žní noční protipožární hlídky. V roce 1919 byly uskutečněny volby funkcionářů a běžná spolková činnost byla obnovena.

1920 – 1950

V prvních letech republiky se spolková činnost začala opět obnovovat.

Dvacátá léta znamenala v hasičství technický převrat. Náš sbor zakoupil od firmy Stratílek z Vysokého Mýta novou čtyřkolovou motorovou stříkačku za 19000,- Kč. Tato částka byla uhrazena ze sbírky v obci, subvence a vlastních prostředků sboru.

V roce 1922 byl odhalen za účasti 16 členů sboru pomník padlých v první světové válce. Spolková činnost byla obnovena, uskutečnilo se 11 praktických cvičení, 4 členské, 2 výborové schůze a jeden ples. Došlo ke změně oslovení z přítele na bratra. V roce 1924 čítal sbor 27 činných a 3 čestné členy. Dalšího roku se zúčastnili členové sboru sjezdu Českého hasičstva v Brně. 19. června 1927 byl v obci uspořádán župní sjezd hasičstva Skutečska. U požáru zasahoval sbor v místě u Františka Kroulíka za silného větru a mrazu, na požářišti setrval celou noc. V roce 1931 vstupoval sbor na župním cvičení v Proseči a sjezdu v Pardubicích. 12. června 1932 sbor oslavil 50 let od svého založení, k tomuto výročí bylo v obci uspořádáno okrskové cvičení. 27. července sbor jako hlavní pořadatel zajišťoval krojovanou dožínkovou slavnost.

V roce 1934 sbor zakoupil novou motorovou stříkačku od firmy Stratílek za 19000,- Kč, včetně sta metrů hadic. Stará stříkačka byla prodána za 2000,- Kč. Dva členové se zúčastnili sjezdu hasičstva v Opavě. Bylo ustaveno žákovské soutěžní družstvo ve věku 10 – 15 roků. O rok později zasahoval sbor v místě u Františka Štěpánka. V roce 1936 se konal krajský sjezd v Poličce, kterého se sbor zúčastnil se šesti členy. Při konání hasičského plesu došlo k události, která vzrušila celou obec i široké okolí. Sbor zasahoval u dvou požárů současně, které záměrně založil služebný z nevysvětlitelných důvodů u Čeňka Šťovíčka a Ladislava Fikejzla a sám se oběsil. Sbor úspěšně zasáhl a na požářišti setrval 10 hodin. V roce 1937 měl sbor 26 činných členů. 8. srpna se 7 členů zúčastnilo krajského sjezdu v Ústí nad Orlicí. Župní hasičskou školu absolvovali 4 členové.13-ti členné žákovské hasičské družstvo, které vedl Josef Janko, si úspěšně vedlo na okrskovém cvičení v Oldřeticích. Následujícího roku po vyhlášení mobilizace nastoupilo 6 členů sboru vojenskou službu. Změnil se název sboru na nový „ Sbor hasičů ve Štěpánově “.

V roce 1939 byla hasičská činnost podstatně ochromena. Velitel sboru Čeňek Šťovíček byl jmenován zástupcem velitele II. obvodu Okresní hasičské jednoty 57 a jednatel sboru Jan Sahula velitelem I. okrsku II. obvodu OHJ 57. K 31. 12. sbor vykazoval 19 činných, 12 přispívajících členů, z toho 5 v záloze. Následkem válečných událostí byla činnost sboru v dalších letech téměř zastavena. Cvičení se konalo pouze v jarních měsících roku1942. Plánovaná valná hromada byla zakázána. Odpovědnost za sbor převzal velitel Čeňek Šťovíček. 60-ti leté výročí založení sboru nebylo dovoleno oslavit. Sbor musel mít vycvičena dvě družstva mužů a „ železnou “ zásobu benzínu. V roce 1944 vyvrcholila činnost sboru uspořádáním cvičením I. okrsku ve Štěpánově za účasti sborů ze Skutče, Rychmburku, Skutíčka, Lažan, Dolů, Lhoty, Zbožnova, Košumberku a Bělé. První místo obsadilo družstvo ze Štěpánova.

15. prosince 1944 byli gestapem zatčeni a převezeni do Pardubic velitel sboru Čeňek Šťovíček a jednatel sboru Jan Sahula. Po několikadenním vyslýchání byli převezeni do pevnosti v Terezíně. 29. dubna 1945 se Čeňek Šťovíček vrátil domů , a i když byl nemocen, myslil na své okolí. Naočkovaný tyfus ho vytrhl z rodinného kruhu a byl převezen do nemocnice ve Vysokém Mýtě, kde přes veškerou lékařskou péči zemřel v době, kdy se celý národ radoval ze svého osvobození. 12. května 1945 se vrátil s podlomeným zdravím z terezínské pevnosti Jan Sahula a úspěšně se vyléčil v nemocnici. 23. května se sbor rozloučil s Čeňkem Šťovíčkem. V roce 1946 se stal velitelem sboru Rudolf Doležálek. 19. května byla v obci odhalena deska padlých z II. světové války Čeňku Šťovíčkovi a Vladimíru Čmelíkovi.

V roce 1948 převzal starosta sboru Václav Šťovíček diplom za 50-tiletou činnost ve sboru od Ústřední hasičské jednoty. Dalšího roku sbor předvedl úspěšný zásah u požáru v místě, u Josefa Šinkory čp. 5, který vznikl od blesku. Družstvo mužů se v minulých letech pravidelně účastnilo župních cvičení.

1951 – 1981

V roce 1951 došlo k reorganizaci hasičstva a změnil se název sboru na „Československý svaz hasičstva“. Při výroční valné hromadě byli předány diplomy za obětavost a službu pro veřejnost Františku Kusému, Antonínu Charouzovi, Janu Kunhartovi, Janu Burešovi a Janu Kropáčkovi. O dva roky později opětná reorganizace a opět změna názvu sboru na „Československý svaz požární ochrany“.  Na stříkačce byla provedena přestavba z kolového podvozku na pneumatiky.

Rok 1955 přinesl  pro sbor potřebné oživení způsobené účastí soutěžního družstva na krajském kole v Ohrazenicích. V roce 1958 byla převzata dlouho očekávaná stříkačka DS – 16. Soutěžní družstvo, pod vedením Jaroslava Kropáčka, zvítězilo v okrskové soutěži  a postoupilo do okresního kola. V roce 1959 soutěžní družstvo pravidelně  nacvičovalo. Zvítězilo v okresním kole v Herálci a postoupilo do krajského kola v Heřmanově Městci, kde v konkurenci 28 družstev získalo čtvrté místo. V červenci roku 1962 oslavil sbor 80. výročí svého založení. Členové soutěžního družstva získali odznak Vzorný požárník III. stupně. Zúčastnili se okresní soutěže a z 18 družstev získali druhé místo. V soutěži jednotlivců zvítězil strojník soutěžního družstva Josef Kropáček.

1. května 1964 bylo započato s výstavbou požární zbrojnice. V následujícím roce získal sbor „Čestné uznání VčKNV v Hradci Králové“ za práci pro společnost u příležitosti stého výročí trvání požární ochrany v Čechách. Dále byli odměněni členové výboru Josef Janko zlatou medailí „Za zásluhy“ a Miroslav Mládek bronzovou medailí „Za zásluhy“. Družstvo mužů získalo v okresním kole v Proseči šesté místo (technická závada). Do nových prostor zbrojnice bylo přiděleno požární vozidlo T – 805. V roce 1966 soutěžní družstvo vyhrálo okrskovou soutěž v Lažanech a obvodové kolo soutěže v Kameničkách. V okresním kole na Seči získalo 3. místo.

V roce 1969 došlo k opětné reorganizaci hasičstva a k přijetí názvu „Český svaz požární ochrany“. Družstvo  mužů získalo druhé místo v okresním kole v Chroustovicích. Byla rozšířena požární zbrojnice o potřebný sklad. Družstvo v okresním kole soutěže požárních družstev v Bořicích získalo 3. místo. Sbor  zřídil v prostorách  zahrady na okraji obce letní parket připomínající dřívější „letovisko sv. Anna“. U požáru zasahoval sbor dvakrát , v červenci 1970 u Františka Záruby čp. 34 -  požár byl způsoben bleskem a v červnu 1971 u Blaženy Volfové čp. 24 – příčina požáru nebyla zjištěna. V roce 1972 sbor uspořádal slavnost k devadesátiletému výročí svého založení. Byla shlédnuta ukázka zásahu moderní technikou, slavnost byla ukončena veselicí v prostoru parketu za účasti  jedenácti sousedních sborů  a družebního sboru ze Žumberka. Sbor každoročně spolupracoval s místním JZD a prováděl preventivní kontroly požární bezpečnosti v obci. V roce 1974 družstvo mužů vyhrálo okrskovou soutěž ve Skutči a v okresním kole v Trhové Kamenici získalo šesté místo. V březnu tohoto roku bylo založeno nové požární družstvo žáků pod vedením Stanislava Matouše a zapojilo se do celostátní hry „Plamen“. Soutěžní družstvo vyhrálo soutěž okrsku v Radčicích. Bylo dokončeno sociální zařízení v prostoru letního parketu.

Ani v následujících letech nestál sbor stranou veřejného dění v obci, rovněž v kulturní činnosti patří sbor mezi nejaktivnější složky obce. Soutěžní družstvo  mužů v roce1976 získalo 1. místo v okrskové soutěži  a 6. místo v okresním kole soutěže požárních družstev. Spolu se skupinou ČSČK bylo uspořádáno 6 kulturních akcí  a autokarový zájezd do Prahy. O rok později získalo družstvo mužů 2. místo na okrsku v Radčicích. Družstva žáků se zúčastnila soutěže hry „Plamen 77“ v Hluboké. Vedoucí družstev mladých požárníků  Stanislav Matouš obdržel bronzovou medailí „Za socialistickou výchovu“.

V roce 1978 byl sbor zařazen do skupiny pomocných výjezdových jednotek C 2. V prostoru parketu byla zastřešena část laviček a oplocena téměř polovina celého areálu. Byl vztyčen ocelový sušák hadic zhotovený brigádnicky členy sboru. Družstvo mladých požárníků  na okresní soutěži v Mírově získalo 1. místo v požárním útoku a celkově skončilo na sedmém místě. V roce 1979 se sbor zúčastnil  obvodové soutěže  v Lažanech, muži obsadili 2. a 3. místo a mladí požárníci svoji kategorii vyhráli. Družstvo mladých požárníků se zúčastnilo vyhodnocení hry „Plamen“ v Konopáči u Heřmanova Městce, kde získalo druhé místo v okrese za celoroční činnost. V červnu tohoto roku převzal sbor novou stříkačku PPS – 12.

V roce 1980 družstvo mužů vyhrálo okrskovou soutěž ve Skutči a při okresní soutěži v Chrasti obsadilo 3. místo z 22 zúčastněných družstev. Sbor převzal do užívání požární automobil Avia A 30 – DVS. Dokončilo se oplocení parketu. V následujícím roce se družstvo mužů účastnilo na obvodové soutěži v Proseči u příležitosti 100. výročí založení sboru a umístil se na 4. místě. 3. července sbor úspěšně zasahoval  a podílel se na úplné likvidaci  požáru prodejny  Oděvy ve Skutči. K 31. 12. 1981 měla členská základna 66 členů, z toho jedna žena.

1982 – 2000

Roku 1982 proběhly oslavy stého výročí založení místního požárního sboru. Sbor stále tvořil nejaktivnější  a nejpočetnější složku obce při pořádání kulturních i brigádnických akcí v obci. V roce 1984 se sbor zúčastnil  zásahu u požáru na Zbožnově u Dušků. Sbor se účastnil oslav stého výročí založení SDH v Krouně. O rok později proběhly volby nového výboru SDH. V roce 1987 byla provedena, za značné účasti členů sboru, oprava zdi u místního hřbitova. Sbor se každoročně účastní okrskových cvičení. V roce 1990 úspěšně zasahoval sbor u požáru stohu u místního JZD. Tohoto roku bylo také ustaveno žákovské soutěžní družstvo, které  pod vedením Jaroslava Matouše a Jiřího Doležálka po několik let úspěšně  reprezentovalo naší obec v soutěžích „Hry Plamen“.

V roce 1991 se uskutečnilo nové uspořádání sborů českého hasičstva s názvem „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Byl zvolen nový výbor sboru. Družstvo mladých hasičů  v květnu navštívilo Všeobecnou celostátní výstavu v Praze. Byla zřízena hasičská pojišťovna, sbor složil 2000,-Kč na pojištění členů při zásahu. V roce 1993 byl vyznamenán nejstarší člen sboru za celoživotní práci  pro sbor, Josef Janko nejvyšším vyznamenáním  odznakem sv. Floriána. V témže roce se účastní členové sboru opravy hráze rybníka na návsi. V roce 1995 se sbor účastní oslav 120. výročí založení SDH ve Skutči. O rok později sbor získává do vlastnictví stodolu „u Šmejdů“, ze které v následujících letech svépomocí vybudoval sklad materiálu. 21. 4. tohoto roku se sbor podílí na likvidaci požáru lesa u obce Lhota. Bylo ustanoveno soutěžní družstvo mužů, které se zúčastnilo několika soutěží v rámci Okresu. V tomto roce se také dočkal potřebné rekonstrukce taneční parket. Starý dřevěný parket byl nahrazen novým betonovým, bylo zhotoveno nové oplocení a položena nová krytina na přístřešek. Sbor se také podílel na úpravě návsi, kde byly položeny obrubní kameny.

V roce 1997 se soutěžní družstvo mužů přihlásilo do „II. Ligy okresu Chrudim v požárním sportu“, počínalo si nad očekávání, umístilo se na 3. místě celkově, což znamenalo, že mu o jedno místo unikl postup do I. ligy. V roce 1998 byla dokončena celková rekonstrukce stodoly „u Šmejdů“. Nadále zastává sbor nejaktivnější složku obce a zajišťuje údržbu veřejných prostor v obci a kulturní vyžití mládeže z celého okolí při diskotékách na místním tanečním parketu. V roce 1998 se soutěžní družstvo věnuje pravidelnému nácviku a vítězí v dalším ročníku II. Ligy okresu. Soutěžní družstvo celou zimu pracuje v místním pohostinství a výdělek použije na nákup a přípravu soutěžní požární stříkačky PS – 15. Po vítězství v okrskovém kole se družstvo účastní okresního kola, kde ho až technická závada na stroji připraví o celkové 3. místo. Družstvo i nadále soutěží a v celkovém hodnocení  Hasičské ligy Chrudimska v požárním sportu se umisťuje na 2. místě ze čtrnácti účastníků, zvítězilo soutěžní družstvo SDH Blatno. O reprezentaci sboru se kromě soutěžního družstva mužů se už po dva roky stará smíšené družstvo mladých hasičů, které se zúčastňuje soutěží celoroční „hry Plamen“ a dále i  pohárových soutěží pro děti.

V roce 1999 došlo, za velké účasti členů sboru, k rekonstrukci kulturního zařízení ve Štěpánově. Již po několik let úspěšně probíhá spolupráce s Mysliveckým sdružením „Hubert“ Luže a Rybářským svazem Skuteč.
Členové hasičského sboru  budou i nadále pracovat pro obec a co nejlépe reprezentovat občany Štěpánova.

Komentáře jsou uzavřeny.